Key English Slovak
main_activity_menu_open_files Open files Otvoriť súbory
main_activity_menu_close_opened_files Close files Zatvoriť súbory
main_activity_menu_trackbook Trackbook Trackbook
main_activity_menu_tracks_routes_info Track/route info Informácie o trasách
main_activity_menu_waypoints_info Waypoint info Informácie o bodoch
main_activity_menu_prev_track Previous track/route Predchádzajúca trasa/cesta
main_activity_menu_next_track Next track/route Ďalšia trasa/cesta
main_activity_menu_switch_track Switch track/route Prepnúť trasu/cestu
main_activity_menu_all_tracks All tracks/routes Všetky trasy/cesty
main_activity_menu_search Search Hľadať
main_activity_menu_waypoints Waypoints Významné body
main_activity_menu_show_waypoints Show waypoints Zobraziť výz. body
main_activity_menu_hide_waypoints Hide waypoints Skryť výz. body
main_activity_menu_follow_gps Follow GPS Nasledovať GPS
main_activity_menu_unfollow_gps Don't follow GPS Nenasledovať GPS
main_activity_menu_rotate_map Rotate map Otáčať mapu
main_activity_menu_unrotate_map Don't rotate map Neotáčať mapu
main_activity_menu_switch_map_type Switch map type Zmeniť typ mapy
main_activity_menu_tms_map Online map Online mapa
main_activity_menu_wms_map WMS map WMS mapa